Geodezja i Geodeta Jaworzno Jednak ze względu

Informacje

Dodany: 2020-12-23
Kategoria: Geodezja

Tagi dla artykułu
Geodezja i Geodeta Jaworzno Jednak ze względu

Geodezja i Geodeta Jaworzno. Jednak ze względu na problem dostępności map, praca pokazuje jedynie 110-letnie skutki eksploatacji. Skutki podziemnej działalności górniczej są zatarte przez ślady eksploatacji powierzchniowej w kilku dużych kamieniołomach, jednak przy dokładnej analizie można je od siebie odróżnić. Przydatność metody potwierdziła się w precyzyjnym określaniu rejonów miasta najmocniej dotkniętych skutkami eksploatacji górniczej, co zweryfikowano w terenie. Przyjęta metoda badawcza wykazała bardzo duże możliwości zastosowania oprogramowania GIS do przeanalizowania zmian zachodzących na terenie miasta Mysłowice w latach 1883-1993. W tym celu wygenerowano dwa numeryczne modele terenu (NMT), przez zwektoryzowanie izohips oraz punktów wysokościowych. Assumed research method showed a very high possibility of using GIS software to analyze the changes, which took place in the town of Myslowice in the years 1883-1993. For this purpose, two digital elevation model (DEM) were generated by vectorization of izohips and altitude point. The first model was based on the old German Messtischblatt topographic maps at scale of 1:25 000 from the years 1883-1942. The second model was generated from Polish topographic maps at a scale of 1:10 000 from the year 1993. All these maps have been calibrated (registered) to a common coordinate system Poland 1992. Generating uneven-aged DEM also gave the opportunity to track changes in morphology on selected lines of cross-sections.

Zakładanie i ewidencjonowanie osnów szczegółowych, Udzielanie informacji dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, Podstawy statystyki, ekonometrii i wyceny masowe Lekarz Marzena Swoboda (Anestezjolog, Specjalista medycyny paliatywnej)Pierwszy model wygenerowano na bazie starych niemieckich map topograficznych Messtischblatt w skali 1:25 000 z lat 1883-1942. Drugi model powstał z map topograficznych Polski w skali 1:10 000 z roku 1993. Wszystkie wyżej wymienione mapy zostały skalibrowane (zarejestrowane) do wspólnego układu współrzędnych Polska 1992. Wygenerowanie różnowiekowych NMT dało także możliwość śledzenia zmiany morfologii na wybranych liniach przekrojów. XIX w. rozwój górnictwa i hutnictwa, także przemysłu włók., papierniczego i chem.; powstały duże przedsiębiorstwa i towarzystwa akcyjne; po 1880 rozwijające się osady przyfabryczne połączyły się i utworzyły miasto; prawa miejskie 1902; na przeł. Dzięki oprogramowaniu GIS i precyzyjnej kalibracji starych map możliwym stanie się prześledzenie zmian zachodzących w elementach środowiska geograficznego, takich jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi, rozwój http://geodezja-jaworzno.pl/ sosnowiec zabudowy, zalesienie. The aim of the study is to demonstrate the usefulness of methods of analysis in GIS software, in broad studies of changes in the geographical environment of the city Myslowice. With GIS software and precise calibration of old maps is it possible to trace the changes in the components of the geographical environment, such as rivers, water reservoirs, roads, building development, afforestation.

Geodeta Sosnowiec. As a result of the surface exploitation in several large quarries traces of underground mining operations are erased, but with a careful analysis they can be distinguished from each other. The usefulness of the method was confirmed in determining the precise areas of the city, which were hardest hit by the effects of mining activities. Myslowice is a city of the Upper Silesian Coal Basin, in which the exploitation activity is dating back more than two hundred years. However, due to the limited number of maps the study only shows the effects of 110 years of exploitation. Geographical environment are created of natural and anthropogenic elements, concluded on maps for centuries.

Top